Inloggen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
1.1 Contract: Een overeenkomst tussen Fun Curaçao en Klant voor een dienst die wordt aangeboden op de website www.funcuracao.com.
1.2 Diensten: Diensten zoals geleverd en beschreven door Fun Curaçao op de website www.funcuracao.com
Deze diensten worden geleverd en geleverd door derden namens Fun Curaçao.
1.3 Klant: De klant is diegene die bij Fun Curaçao heeft geboekt. Dit kan zowel via het reserveringsformulier op de website als direct per mail. De klant die de reservering maakt garandeert dat hij/zij bevoegd is om voor de groep die hij/zij meeneemt te reserveren. De Klant in deze algemene voorwaarden betekent de persoon en personen die gebruikmaken van de diensten van Fun Curaçao.
1.4 Derden: Een derde(n) is een erkend bedrijf of persoon die namens Fun Curaçao een dienst als bedoeld in paragraaf 1.2 aanbiedt.
1.5 Juridische bevoegdheid: Het contract valt onder de Curaçaose wet en regelgeving en jurisprudentie. Geschillen die met rechterlijke tussenkomst dienen worden opgelost moeten aanhangig worden gemaakt bij de rechtbanken op Curaçao.

Artikel 2 Inhoud
2.1 Het contract is van kracht en bindend voor acceptatie van de boekings- en inkoopvoorwaarden van Fun Curaçao. Bevestiging en acceptatie kan direct of via een reisagent of touroperator worden gedaan.
2.2 Een bevestiging van een reservering geschiedt per mail of per Whatsapp. In deze bevestiging zal de totale prijs van de dienst ook worden genoemd.
2.3 Bij het boeken is de klant verplicht akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2.4 De informatie en prijzen die door Fun Curaçao worden vermeld zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken om geldige en noodzakelijke redenen. Fun Curaçao behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren binnen twaalf uur na ontvangst van een bevestigde boeking. De redenen voor welke dan ook amendementen moeten duidelijk worden vermeld.
2.5. De klant moet Fun Curaçao voorzien van alle persoonlijke gegevens die van de klant gevraagd worden tijdens de reservering en in de verdere correspondentie voor de uitvoering van de daadwerkelijke overeengekomen dienst.
2.6. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten die worden gemaakt als gevolg van het nalaten Fun Curaçao de nodige en relevante klantgegevens te verstrekken. Fun Curaçao heeft het recht om de klant uit te sluiten van deelname.
2.6 Alle correspondentie, inclusief financiële transacties, vindt plaats tussen de klant en Fun Curaçao. In het geval van een groepsboeking is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle klanten volledig op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden van Fun Curaçao.
2.7 In het belang van de veiligheid moeten alle deelnemers instemmen met de instructies van Fun Curaçao. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor schade aan apparatuur of eigendommen van Fun Curaçao als gevolg van wat als ongepast gedrag wordt beschouwd.

Artikel 3 Annulering en amendementen
3.1 Fun Curaçao behoudt zich het recht voor om een boeking te annuleren of te wijzigen die noodzakelijk wordt geacht om geldige redenen, bijvoorbeeld veiligheids- en beveiligingsrisico’s, weersomstandigheden en dreigende maatschappelijke kwesties.
3.2 Fun Curaçao dient een annulering minimaal 5 uur voor aanvang van de activiteit per email te hebben geschied.
3.3 Indien een klant niet direct een bevestiging van de boeking kan afgeven, heeft de klant twee werkdagen bedenktijd. Als er na deze twee dagen nog geen reactie is gekomen van de klant, wordt de boeking automatisch bevestigd.
3.4 De klant is verantwoordelijk voor alle kosten die Fun Curaçao of een derde maakt in het geval dat de klant het contract annuleert of wijzigt na een periode van twee werkdagen. Alle wijzigingen en annuleringen worden per email bevestigd door Fun Curaçao.
3.5 Indien de klant de dienst annuleert, gelden de volgende restitutie regels:
– Annulering van een overeengekomen dienst meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum: restitutie van het gefactureerde bedrag, minus de kosten van bankoverschrijvingen;
– Annulering binnen 3 dagen vóór aanvang van de overeengekomen diensten: Het volledige bedrag wordt verbeurd.
3.6 Indien een boeking wordt geannuleerd door een reden vanuit artikel 3.1, zullen er geen gelden worden gerestitueerd. Fun Curaçao zal al het mogelijke doen om de dienst alsnog uit te voeren dan wel op een ander moment.

Artikel 4 Betaling
4.1 Fun Curaçao vereist volledige vooruitbetaling van de overeengekomen diensten.
4.2 Uitstaande bedragen moeten worden betaald aan Fun Curaçao. Fun Curaçao zal per email de betaallink voor elektronische betalingen aan de klant verschaffen. Bij contante betalingen ontvangt de klant een kwitantie.
4.3 In het geval dat de betaling niet is ontvangen voor aanvang van de dienst, behoudt Fun Curaçao zich het recht voor om de boeking als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de klant aansprakelijk is voor annuleringskosten van de eindfactuur in overeenstemming met artikel 3.5.
4.4 Eventuele restituties worden alleen overgemaakt op de rekening van de klant.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Door de overeenkomst te accepteren, komt de klant overeen zich te houden aan alle gespecificeerde bepalingen en voorwaarden van het contract. Fun Curaçao is wettelijk verantwoordelijk om de diensten te verlenen zoals gespecificeerd in het contract en respecteert al hun verplichtingen, tenzij het noodzakelijk is om te annuleren vanwege vijandelijkheden, politieke onrust of andere omstandigheden die te wijten zijn aan overmacht.
5.2 In het belang van de veiligheid behoudt Fun Curaçao zich het recht voor om een persoon op elk moment uit te sluiten of te weigeren, vóór en tijdens een activiteit indien, naar zijn mening, het gedrag van de persoon onverenigbaar is met de activiteit of groep; Alle kosten die als gevolg van deze actie worden gemaakt, zijn voor eigen rekening van de klant. Er vindt geen restitutie plaats.
5.3 Fun Curaçao aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade en gevolgschade. Hierbij is mede inbegrepen lichamelijke schade, schade aan eigendommen van de klant of verlies als gevolg van potentieel gevaarlijke en gevaarlijke risico’s verbonden aan bepaalde activiteiten.
5.4 Fun Curaçao geeft een volledige briefing aan alle deelnemers, inclusief een overzicht van de activiteit en de risicograad. Alle deelnemers moeten een deelname-overeenkomst ondertekenen waarin de inhoud, uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid van Fun Curaçao wordt erkend. Indien een klant weigert te tekenen kan de overeenkomst niet worden betwist of aangevochten.
5.5 indien er minderjarigen mee gaan is degene die 18 jaar en ouder is verantwoordelijk voor de deelname overeenkomst van de minderjarigen.
5.6 Onverminderd de vereisten van dit artikel aanvaardt Fun Curaçao geen aansprakelijkheid:
– Voor de verkeerde informatie en onjuiste voorstelling van zaken.
– Voor foto’s, flyers, advertenties, websites en andere bronnen van informatie die is samengesteld en gepubliceerd door een derde.
5.7 Onverminderd het bepaalde in dit artikel, bedraagt het maximumbedrag van de schadevergoeding dat Fun Curaçao verschuldigd is voor schade, met uitsluiting van overlijden of letsel van de klant, tenzij er sprake is van opzet, nalatigheid of ernstige wangedrag door Fun Curaçao maximaal de gedane betaling door de klant.

Artikel 6 Klachten
6.1 Klachten met betrekking tot een boeking of enige andere kwestie met betrekking tot Fun Curaçao dienen schriftelijk worden gedaan binnen 2 weken na de uitvoering van de dienst.
6.2 Fun Curaçao erkent en beantwoordt schriftelijke klachten binnen twee weken na ontvangst.
6.3 Indien Fun Curaçao de termijn van 14 dagen overschrijdt, kan de betwiste zaak voor een beslissing aan de rechter worden voorgelegd.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
1.1 Huurovereenkomst: Een overeenkomst tussen Fun Curaçao en klant voor een dienst die wordt aanboden op de website www.funcuracao.com.
1.2 Het gehuurde: alle producten die onder ‘Strandspullen’ vallen; Koelboxen, BBQ’s, Strandstoelen, Snorkelsets en Snorkels.
1.3 Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
1.4 Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
1.5 Schriftelijk: schriftelijk in deze algemene voorwaarden houdt in per mail, op papier, via Facebook Messenger of via Whatsapp;

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van het gehuurde tussen verhuurder en huurder.

Artikel 3 Het aanbod
3.1 Verhuurder zal een aanbod altijd schriftelijk bevestigen. Alleen deze zijn geldig.
3.2 Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid van een te huren pakket. Anders kan het aanbod 14 dagen lang niet herroepen worden.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van:
– de huurtermijn
– de huursom
– de borg

Artikel 4 De huurovereenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De verhuurder bevestigt de mondelinge overeenkomst schriftelijk, maar als dat niet gebeurt, blijft de afspraak wel staan.
4.2 De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of zoals op een andere manier is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeld de dag en het tijdstip waarop de huurperiode aanvangt en eindigt.

Artikel 5 De prijs
De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6 De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
6.1 Huurder moet het gehuurde uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt terugbrengen, de dag en tijd wordt vooraf schriftelijk overeengekomen. Het adres wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan huurder. Is er een ander adres afgesproken, dan moet het gehuurde op deze locatie op tijd worden gebracht.
6.2 Afspraken over het eerder terugbrengen van het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
6.3 Komt het gehuurde niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder het gehuurde onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat het gehuurde aan de verhuurder terug is gegeven.
6.4 Als huurder het gehuurde niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de volledige daghuurprijs in rekening brengen voor elke dag dat het gehuurde te laat terug komt. Daarnaast kan de verhuurder de daghuurprijs verhogen met € 50,- per dag voor elke dag te laat. Ook mag verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen.

Artikel 7 Annulering
7.1 Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
7.2 Bij annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode, ontvangt huurder 85% restitutie van het betaalde bedrag aan verhuurder;
7.3 Bij annuleren tussen 30 dagen en 14 dagen voor aanvang van de huurperiode, ontvang huurder 50% restitutie van het betaalde bedrag aan verhuurder;
7.4 Bij annuleren tussen 14 dagen en de dag voor aanvang van de huurperiode, ontvangt huurder geen restitutie van het betaalde bedrag aan verhuurder;
7.5 Annuleren dient te allen tijde schriftelijk ingediend te worden voor huurder. Annuleringen op andere wijze, komt in geen geval in aanmerking tot eventuele restitutie.
7.6 Verhuurder behoudt zich het recht voor om een boeking te annuleren of te wijzigen die noodzakelijk wordt geacht om geldige redenen.
7.7 Huurder is verantwoordelijk voor alle kosten die verhuurder of een derde maakt in het geval dat de klant het contract annuleert of wijzigt na een periode van twee werkdagen na overeenkomen conform artikel 4.
7.8 Alle wijzigingen en annuleringen worden bevestigd door verhuurder.

Artikel 8 Betaling
8.1 Bij het begin van de huur kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen.
8.2 De waarborgsom wordt in principe terugbetaald binnen 1 werkdag nadat het gehuurde is ingeleverd. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen.
8.3 In geval van schade van het verhuurde wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is om welk schadebedrag het gaat. Het terugbetalen gebeurt binnen twee maanden, maar in geval van schade aan derden binnen zes maanden.
8.4 Als een andere persoon schade aan het verhuurde heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen.
8.5 De huurder dient de verschuldigde huursom bij overeenkomst huurcontract direct te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. Afwijkingen worden altijd schriftelijk bevestigd door verhuurder.

Artikel 9 Verplichtingen huurder
9.1 De huurder moet netjes met het gehuurde omgaan en zorgen dat hij het gehuurde gebruikt zoals dat bedoeld is.
9.2 Huurder moet het gehuurde inleveren in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen.
9.3 Huurder mag het gehuurde niet doorverhuren.
9.4 Huurder is gehouden het gehuurde zodanig te gebruiken dat geen sprake is van strijd met enige wet of enig (overheids-)voorschrift en dat geen hinder of overlast wordt veroorzaakt en schade aan het milieu in de meest ruime zin van het woord wordt voorkomen.
9.5 Indien zich niettemin schade voordoet aan het gehuurde, dient huurder daarvan onverwijld melding te maken aan verhuurder.
9.6 Indien twee of meer personen huurder zijn, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

Artikel 10 Inlevering, schade en vermissing
10.1 Huurder moet het gehuurde schoon terug geven. Doet huurder dit niet, dan kunnen de reële schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
10.2 Is het gehuurde zichtbaar kapot, heeft het gehuurde iets beschadigd, of raakt het gehuurde vermist, dan dient de huurder dit direct aan te geven bij verhuurder. De schade van reparatie of vervanging van het gehuurde, komt voor rekening van huurder en wordt verrekend met de borg.
10.3 Indien de borg niet toereikend is om de schade te dekken, is huurder gehouden om deze schade te voldoen. Verhuurder zal dit schriftelijk kenbaar maken aan huurder met onderbouwing van het schadebedrag.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
Al het gehuurde is niet verzekerd. Bij diefstal, verlies of schade is de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en de daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 12 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Curaçaos recht van toepassing.